OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailová adresa) sú dôverné. Budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingové akcie predávajúceho a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života kupujúceho. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie  a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely predávajúceho (hlavne na zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kliknutia na odkaz pre automatické odhlásenie, ktorý je súčasťou každej marketingovej informačnej správy od predávajúceho. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby uľahčil poskytovanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES. Kupujúci má možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.