Pri nákupe nad 100 € doprava zadarmo

Ochrana osobných údajov

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, bolo prijaté dňa 27. apríla 2016 (ďalej tiež ako „nariadenie GDPR“).

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SportCool, s. r. o. , so sídlom Partizánska 3713/99, 058 01 Poprad, IČO: 36492302, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 14806/P (ďalej len „SportCool, s. r. o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. vymenovala za svoju zodpovednú osobu Pavla Kostolníka, e-mailová adresa: sportcool@sportcool.sk, telefónne číslo: +421 905 369 196.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a)  Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť SportCool, s. r. o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • E-MAILOVÁ ADRESA,
 • ADRESA,
 • ÚDAJE O ZAKÚPENOM TOVARE,
 • ÚDAJE SÚVISIACE S PLATBOU ZA TOVAR (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti SportCool, s. r. o.),
 • ÚDAJE NA ÚČELY VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ,
 • ÚDAJE O REKLAMOVANOM TOVARE,
 • ÚDAJE UVEDENÉ ZÁKAZNÍKOM PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCII,
 • ÚDAJE NA ÚČELY RIEŠENIA POISTNÝCH UDALOSTÍ,
 • ÚDAJE O POISTNOM TOVARE,
 • ÚDAJE UVEDENÉ ZÁKAZNÍKOM PRI OZNÁMENÍ POISTNEJ UDALOSTI.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti SportCool, s. r. o. .

Príjemcami osobných údajov sú:

 • spoločnosť SportCool, s. r. o. , so sídlom Partizánska 3713/99, 058 01 Poprad, IČO: 36492302, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 14806/P,
 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia, iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia,
 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatellia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

b)  Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť SportCool, s. r. o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • DETAIL OBJEDNÁVKY.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

c)  Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť SportCool, s. r. o. , spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje poten-ciálneho zákazníka:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • TELEFÓNNE ČÍSLO,
 • E-MAILOVÁ ADRESA,
 • ÚDAJE O NEZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKE.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

d)  Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť SportCool, s. r. o. , spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • TELEFÓNNE ČÍSLO,
 • E-MAILOVÁ ADRESA,
 • ADRESA,
 • HISTÓRIA OBJEDNÁVOK.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

e) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť SportCool, s. r. o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • TELEFÓNNE ČÍSLO,
 • E-MAILOVÁ ADRESA, ADRESA,
 • HISTÓRIA OBJEDNÁVOK.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

f) Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť SportCool, s. r. o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje:

 • MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • ÚDAJE UVEDENÉ V SŤAŽNOSTI A V ZÁVISLOSTI OD TOHO, AKÝM SPÔSOBOM ZÁKAZNÍK SŤAŽNOSŤ PODAL AJ JEHO ADRESU, TELEFÓNNE ČÍSLO ALEBO E-MAILOVÚ ADRESU.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g) Súťaže na Facebooku

Spoločnosť SportCool, s. r. o.  spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje:

 • ÚDAJE UVEDENÉ V PROFILE SÚŤAŽIACEHO,
 • V PRÍPADE VÍŤAZA AJ JEHO MENO,
 • PRIEZVISKO,
 • TELEFÓNNE ČÍSLO,
 • ADRESU,
 • FOTOGRAFIU S VÝHROU.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

h) Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Sport-Cool, s. r. o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príslušnými právnymi predpisy sú:

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.

i) Uplatňovanie nárokov spoločnosti SportCool, s. r. o.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti SportCool, s. r. o. nasledovné údaje:

 • ÚDAJE UVEDENÉ V ZMLUVÁCH SO ZÁKAZNÍKMI A DODÁVATEĽMI,
 • ÚDAJE UVEDENÉ V REKLAMÁCIÁCH,
 • ÚDAJE POTREBNÉ NA PODANIE ŽALOBY SPOLOČNOSŤOU SPORTCOOL, S. R. O. ,
 • ÚDAJE UVEDENÉ V ŽALOBE PROTI SPOLOČNOSTI SPORTCOOL, R. O. ,
 • ÚDAJE UVEDENÉ V ZÁZNAMOCH O KRÁDEŽIACH,
 • ÚDAJE VEDENÉ V ÚČTOVNÍCTVE,
 • INÉ ÚDAJE POTREBNÉ V SÚVISLOSTI S PRÍPADNÝM UPLATŇOVANÍM NÁROKOV ALEBO HÁJENÍM ZÁUJMOV SPOLOČNOSTI SPORTCOOL, S. R. O. .

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti SportCool, s. r. o. .

Oprávneným záujmom spoločnosti SportCool, s. r. o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti SportCool, s. r. o. .

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Príjemcami osobných údajov sú:

  • spoločnosť SportCool, s. r. o. , so sídlom Partizánska 3713/99, 058 01 Poprad, IČO: 36492302, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 14806/P,
  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia, iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia,
  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatellia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči spoločnosti SportCool, s. r. o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

j) Plnenie zákonných povinností spoločnosti SportCool, s. r. o.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až j) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti SportCool, s. r. o. .

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Príjemcami osobných údajov sú:

 • spoločnosť SportCool, s. r. o. , so sídlom Partizánska 3713/99, 058 01 Poprad, IČO: 36492302, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 14806/P,
 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia, iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia,
 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatellia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti SportCool, s. r. o. (kontaktné údaje sú napísané v bode 1. na strane 1 tohto dokumentu):

i)  písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom      spoločnosti,

ii) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu,

iii) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účin-nom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SportCool, s. r. o. , je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Spoločnosť SportCool, s. r. o. postupuje od 25. mája 2018 v zmysle platného zákona Zákona č. 18/2018 Zb. z. NR SR o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY

 • SportCool, s. r. o. ako dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dotknutá osoba“), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami            a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  1. Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  2. Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  3. Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  4. Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  5. Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pritom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V prípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  6. Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke „moje konto“, po prihlásení zákazníka.
  7. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30-tich dní od ich prijatia.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

 

2019-2022 © Sportcool, spol. s r.o. | Všetky práva vyhradené | Created by Originals s.r.o.