Pri nákupe nad 100 € doprava zadarmo

Súťaž – 30 rokov so spoločnosťou SportCool

Spoločnosť SportCool, s.r.o. je slovenská výrobná spoločnosť z Popradu, založená v roku 1991. Svojim klientom ponúkame dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby pleteného a funkčného oblečenia pre šport a voľný čas.

Oslávte s nami 30. výročie založenia našej spoločnosti SportCool a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny.

Pravidlá súťaže

 1. Odfoťte sa alebo nájdite vo vašom archíve fotografiu s ktorýmkoľvek produktom značky SportCool
 2. Vyplňte od 6.11. do 5.12.2021 registračný formulár na našej stránke
 3. Vaše fotografie zverejníme v albume na sociálnej sieti Facebook, kde môžete získať hlasy vo forme „páči sa mi to“ pre jednotlivé fotografie (iné emotikony sa nezapočítavajú).
 4. Tri fotografie s najväčším počtom páči sa mi to odmeníme atraktívnym balíkom produktov SportCool

Ceny a benefity

 • Každý súťažiaci získa kupón na zľavu vo výške 20% na nákup produktov v internetovom obchode SportCool
 • Traja súťažiaci s najvyšším počtom „páči sa mi to“ pri súťažnej fotografii získajú tri balíky s produktami SportCool a kupóny so zľavou 30%.

Registrácia

Súťaž bola ukončená.

Výsledky súťaže

Víťazmi súťaže „Narodeninová fotosúťaž“ sa stávajú:

Víťazov budeme kontaktovať prostredníctvom emailu, ktorí zadali pri registrácii.

Ďakujeme všetkým účastníkom za Vaše fotografie a hlasy.

S pozdravom tím SportCool.

Hlasujte za najlepšiu fotografiu

Za najlepšiu fotografiu hlasujte priamo v súťažnom fotoalbume na Facebooku. Vyberte si jednu alebo viac fotografií,
ktorým chcete udeliť hlas a kliknite na tlačidlo páči sa mi to. Tri najobľúbenejšie fotografie odmeníme SportCool balíkom.

Štatút súťaže "30 rokov so SportCool"

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke spoločnosti SportCool, spol. s r. o. (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku I bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť SportCool, s. r. o. , so sídlom Partizánska 3713/99, 058 01 Poprad, IČO: 36492302, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo 14806/P (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).
II. Účel súťaže
 1. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.
 2. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke SportCool a na webstránke www.sportcool.sk
III. Trvanie súťaže
 1. Termín konania súťaže je od 6.11.2021 do 6.12.2021.
IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
 1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII bod 1 tohto štatútu.
V. Priebeh súťaže
 1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť vyplnením registračného formulára do súťaže na stránke www.sportcool.sk/30rokov so zadaním kontaktných údajov súťažiaceho a priložením fotografie, na ktorej sa nachádza osoba s oblečeným produktom vyrobeným spoločnosťou SportCool. Osobou na fotografii môže byť súťažiaci alebo osoba, ktorá dala súhlas súťažiacemu na použitie fotografie. Súťažiaci dáva súhlas so zverejnením fotografie na webstránke www.sportcool.sk alebo na Facebook stránke SportCool.
 2. Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. odoslaním iba jednej fotografie.
 3. V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže vytvorí viac registrácií alebo ak na fotografii nebude viditeľne zobrazený produkt SportCool alebo ak bude fotografia považovaná za nevhodný obsah,  bude zo súťaže vyradený.
  Za nevhodný obsah sa považuje nahota a sexualita, násilie, verbálna alebo neverbálna agresivita a vulgárne vyjadrovanie, prezentácia netolerancie, extrémnych spôsobov správania, užívania návykových látok, používania zbraní, ako aj rôznych obsahov, ktoré u nich môžu vyvolať strach, úzkosť, depresiu alebo pocit ohrozenia.
 4. Po registrácii bude fotografia posúdená a zaradená do súťaže vložením fotografie do albumu na Facebook stránke SportCool. 
 5. Zaradením fotografie do súťaže získava súťažiaci kupón na využitie 20% zľavy na nákup tovarov spoločnosti SportCool prostredníctvom internetového obchodu SportCool.
 6. Na fotografie, ktoré budú zaradené do súťaže môže reagovať verejnosť kliknutím na páči sa mi to na jednotlivé fotografie. Iné emotikony (Super, Cítim s vami a pod. ) sa nezapočítavajú.
 7. Najvyšší počet reakcií „páči sa mi to“ bude určovať víťazné fotografie.
 8. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný vyhlasovateľom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 9. Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Určenie výhercu súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže.
VI. Výhra a jej odovzdanie
 1. Predmetom výhry sú tri balíky produktov z kolekcie SportCool ACTIVE a tri kupóny na nákup produktov SportCool vo výške 30%.
  Balíky obsahujú: Pletená čiapka SportCool 113/15, ACTIVE set: ACTIVE čiapka 8113, ACTIVE čelenka 7632, Multifunkčný šál 7240; Dámsky pletený set: pletená čiapka 122/02, pletený šál 123/02, pletené rukavice 124/02; Pánsky pletený set: pletená čiapka 78/14, pletený šál 79/14
 2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní od termínu ukončenia súťaže a to vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie zo strany vyhlasovateľa súťaže a kontaktovaním na emailovú adresu súťažiaceho.
 3. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej správy.
 4. Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 14 dní, odkedy výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 5. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 6. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku. 
VII. Osobitné ustanovenia
 1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
 2. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke spoločnosti SportCool alebo údaje zaslané výhercom označiť za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo týmto štatútom.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.
 5. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
 6. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke spoločnosti SportCool a na webstránke www.sportcool.sk
VIII. Ochrana osobných údajov
 1. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke SportCool a webstránke www.sportcool.sk v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
 2. Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 3. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
IX. Záverečné ustanovenia
 1. Tento štatút je zverejnený na webovej stránke spoločnosti SportCool a je uložený u vyhlasovateľa súťaže.
 2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

V Poprade, dňa 5.11.2021

2019-2022 © Sportcool, spol. s r.o. | Všetky práva vyhradené | Created by Originals s.r.o.